Βεβαιώσεις Μηχανικού

Η Βεβαίωση Μηχανικού είναι απαραίτητο στοιχείο για κάθε αγοραπωλησία ή μεταβίβαση ακινήτου ακόμη και αδόμητου οικοπέδου. Πρόκειται για έγγραφο με το οποίο βεβαιώνεται ότι στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές.

Αναλαμβάνουμε την έκδοση Βεβαίωσης Μηχανικού στις ανταγωνιστικότερες τιμές τις αγοράς εντός μίας ημέρας.

Πότε απαιτείται η έκδοση Βεβαίωσης Μηχανικού;

Η Βεβαίωση μηχανικού απαιτείται σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο. Δηλαδή σε αγοραπωλησίες, γονικές παροχές και δωρεές εν ζωή.

 

Δικαιολογητικά έκδοσης Βεβαίωσης Μηχανικού

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θα πρέπει να προσκομίσει τα εξής στοιχεία για την έκδοση της βεβαίωσης :

1. Στέλεχος οικοδομικής άδειας

2. Τοπογραφικό διάγραμμα

3. Εγκεκριμένα σχέδια

4. Τίτλους ιδιοκτησίας

5. Νομιμοποιητικά στοιχεία σε περίπτωση αυθαιρέτου

6. Δήλωση ιδιοκτήτη

Σε περίπτωση που δεν έχετε στην κατοχή σας τα σχέδια του ακινήτου αναλαμβάνουμε να προμηθευτούμε τα απαραίτητα αντίγραφα από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.

 

Χρονική ισχύς βεβαίωσης :

Η χρονική ισχύς της Βεβαίωσης Μηχανικού ορίζεται σε δύο μήνες από την ημερομηνία αυτοψίας.

 

Πότε η Βεβαίωση Μηχανικού συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα;

Η βεβαίωση του μηχανικού πρέπει να συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα μόνο όταν το μεταβιβαζόμενο ακίνητο (αδόμητο οικόπεδο, οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία) βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης ή εκτός ορίων οικισμού.