Στατικά

Η στατική μελέτη μιας κατασκευής είναι μια ανεξάρτητη και αυτοτελής μελέτη, απαραίτητη για την ασφάλεια του φέροντα οργανισμού της.

Σε μια στατική μελέτη προσδιορίζονται τα εντατικά μεγέθη και οι παραμορφώσεις όλης της κατασκευής, διαστασιολογούνται και ελέγχονται τα μέλη του δομικού συστήματος σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Μια τέτοια μελέτη περιλαμβάνει το τεύχος εκπόνησης των υπολογισμών, τα σχέδια των ξυλοτύπων καθώς και των κατασκευαστικών λεπτομερειών. Επιπλέον συνοδεύεται από την εκτίμηση της προβλεπόμενης για την εκτέλεση του έργου δαπάνης.

 

Το τεχνικό μας γραφείο μπορεί να αναλάβει: 

  • Στατικές μελέτες με τους νέους Ευρωκώδικες  EC2 , EC3  EC8
  • Ξύλινες κατασκευές ( Στέγες κ.λ.π)
  • Κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία
  • Προκατασκευασμένα κτίρια
  • Κολυμβητικές δεξαμενές(πισίνες) -Βιολογικοί καθαρισμοί
  • Έλεγχος επάρκειας υφιστάμενων κατασκευών
  • Ενισχύσεις κατασκευών
  • Μελέτες ενίσχυσης σεισμόπληκτων κτιρίων
  • Mεταλλικά κτίρια