Πίνακες Χιλιοστών - Κοινοχρήστων

  • Σύνταξη πίνακα χιλιοστών-κοινοχρήστων για σύνταξη συμβολαίων οριζόντιας ιδιοκτησίας
  • Τοπογραφικό διάγραμμα και κάτοψη(εφόσον απαιτούνται)