Ανακαινίσεις - Διαμορφώσεις

Κατά την επίσκεψη μας στον χώρο σας (οικία ή επαγγελματικός χώρος) θα αποτυπώσουμε λεπτομερώς την υπάρχουσα κατάσταση και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην εκπόνηση μελέτης με γνώμονα την κάλυψη των λειτουργικών σας αναγκών.

Αφότου γίνει οικονομοτεχνική μελέτη θα σας παραδώσουμε αναλυτική προσφορά όπου θα καταγράφονται λεπτομερώς όλες οι εργασίες που θα εκτελεστούν, τα επιμέρους κοστολόγια αυτών και επιπλέον το χρονοδιάγραμμα του έργου (το οποίο τηρούμε αυστηρά). Οι εργασίες εκτελούνται από τα έμπειρα συνεργεία μας πάντοτε υπό την επίβλεψη μας.

 • Αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης
 • Μελέτη νέας διαμόρφωσης
 • Αποξηλώσεις
 • Υδραυλικές εγκαταστάσεις (Ύδρευση, Αποχέτευση, θέρμανση, κλιματισμός. είδη υγιεινής)
 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (Καινούργιος ηλεκτρολογικός πίνακας και καλωδιώσεις, δίκτυο υπολογιστών, συναγερμός, πυρανίχνευση)
 • Δάπεδα (πλακάκια, μάρμαρα, πατώματα)
 • Κουφώματα αλουμινίου
 • Γυψοσανίδες, ψευδοροφές
 • Κουζίνες
 • Ντουλάπες
 • Ελαιοχρωματισμοί